dpi 190 世界郵票設計

台湾のアート誌「dpi 流行設計創意雜誌」2015年2月号で絵封筒が紹介されました。世界の切手デザインといった特集です。


dpi1

dpi2

dpi3